Lidmaatschap

Contributiebedragen 2019

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. De contributie geldt voor de periode van 1 april tot einde seizoen. Degene, die lid wordt na 1 juli van het lopende jaar betaalt de helft van de contributie + € 10,-. Kosten lidmaatschap voor het seizoen 2019(vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2019).

 

Contributie 2019


Junioren.............................................................................€ 55,-

Senioren….......................................................................€ 130,-

Je bent senior ingaande het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt of ouder bent.

Als je als senior nog studeert kun je € 40,= restitutie aanvragen. Deze regeling vervalt ingaande het kalenderjaar waarin je 26 jaar wordt of ouder bent. Mail je aanvraag naar adm.dedrieposten@ziggo.nl. Gaarne een bewijsstuk, inschrijving opleiding, bijvoegen.

 

Aanmelden als lid

Bij het aanmelden als lid dient een pasfoto te worden ingeleverd. Dit kan een digitale foto zijn of een foto op papier. Na ontvangst van de aanmelding en de pasfoto wordt een lidmaatschapspasje aangemaakt.
De contributie wordt uitsluitend geïnd via een automatische machtiging van je bank- of gironummer.

 

Klik hier om je op te geven als lid van de tennisvereniging De Drie Posten te Bolsward!

 

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat,

uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar.

 

Actiekorting van 50% op de contributie van het eerste jaar lidmaatschap, tijdens jaarlijkse open dag, geldt alleen als je de afgelopen twee kalenderjaren geen lid bent geweest van De Drie Posten, Bolsward.